● Miljøverndepartementet

Fartøyvern er en del av Miljøverndepartementets ansvar.

● Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet. Riksantikvaren har ansvar for det statlige fartøyvernet.
" Det statlege ansvaret og engasjementet når det gjeld fartøyvernet er i første rekkje knytt til å ta vare på eit utval fartøy som er representative for den norske maritime kulturhistoria."

● Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune har ansvar for kulturminneforvaltning i sitt fylke. Blant andre i samarbeid med Riksantikvaren.